8 Ağustos 2015 Cumartesi

STD (SÜRDÜRÜLEBİLİR VE EKOLOJİK TARIM DERNEĞİ) TANITIM

STD
“SÜRDÜRÜLEBİLİR VE EKOLOJİK TARIM DERNEĞİ”
TANITIM
Hamdi DAĞ
STD; Sürdürülebilir Tarım ve Çevre Derneği 
Genel Başkanı
Sürdürülebilir tarım, genetik çeşitlilik, toprak, su, güneş gibi tarımsal üretim kaynaklarının kullanımı ve çiftçilerin ekonomik olarak tarımsal işletmesini devam ettirebileceği bir tarım tekniğidir
Ülkemizde endüstriyel alandaki gelişmelere bağlı olarak, hızlı nüfus artışı ve kentleşme sonucu katı, sıvı ve gaz halinde oluşan sanayi ve evsel atıkları toprak, su ve hava gibi çevrenin temel unsurlarının kirlenmesine neden olmaktadır. Doğayı ve doğadaki tüm canlıların geleceğini tehdit eden bu zararlı etkiler tarım yapılan alanlara da sıçramıştır. Ayrıca bitkisel üretimdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak tarım topraklarına aşırı gübreleme ve ilaçlama yapılmaktadır. Ancak verimliliği artırmak için yoğun olarak kullanılan bu kimyasallar toprak kirliliğine neden olmaktadır. Çevre kirliliğini önlemek ve tarım topraklarının verimliğini korumak için tüm Dünyada bu konu ile ilgili çevreler, çevre dostu tarım sistemlerinin geliştirilmesi için çalışmaktadırlar. Bu amaçla geleneksel tarım sistemlerine alternatif olarak toprak ve ekosisteme olumsuz etkileri olmayan sürdürülebilir ve ekolojik tarım gibi üretim sistemleri üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, çiftçilerimizi yeni bilgi ve teknolojilerle mutlaka desteklenmesi gerekmektedir.
Tarımda sürdürebilirlik hareket eden bir hedef gibidir. Tarımsal üretim arazide biyolojik, fiziksel, kimyasal etkilerin altında yapılmakta ve tarımla uğraşanlar da sürekli değişen ekonomik, sosyal ve politik koşulların bulunduğu bir çevrede yaşamaktadırlar. Gerçekte sürdürülebilir tarım sistemleri tarladan tarlaya ve bir mevsimden diğerine farklılık göstermektedir.
Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarım Derneği
 İşte yukarıda sözü edilen gerçeklerden yola çıkarak, geleceğe dönük olarak tarımsal üretim planlamalarında çevre dostu olan sürdürebilir tarım sistemleri üzerinde durulması, bilimsel araştırma ve uygulamalar sonucu elde edilen yeni bilgi ve bulguların, pratikte üreticiler tarafından uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde uygulamaya aktarılması olanaklarının ortaya konulması noktasından hareketle Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarım Der.(1995) kurulmuştur.
Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarım Derneği, tarım alanlarında yenilenebilir enerji kaynakları ve dönüştürülebilir tarımsal girdi kullanımıyla çevre dostu tekniklerle, temiz ve sağlıklı tarımsal ürün üretimini sağlayan eğitim çalışmalarını yaklaşık yirmi bin hektar alan ve iki yüz kırk üç işletmede on yıldan beri uygulamaktadır.
Derneğin temel amacı:
Ülkemizde çevre dostu tarımı teşvik etmek amacıyla üreticileri sürdürülebilir tarım konusunda eğitmek, bilinçlendirmek ve üretim yaparken çevreye zarar vermeyen yöntemleri kullanmasını ve tüketecilere zarar vermeyecek üretim yapmasını sağlamak. Bu amaçları doğrultusunda eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapmaktır.
Dernek kısıtlı olanakları nedeniyle bu çalışmalarını, görüntüleme ve yayma hizmetlerini yerine getirmekte zorlanmaktadır.
Derneğin amaçları aşağıda verilmiştir.
a-Türkiye’de sürdürülebilir tarım ve hayvancılık ve üretim tekniklerini yaymak, yaygınlaştırmak ve kalkınmaya katkı sağlamak,
b-Tarımsal üretim sürecinde çevreyi korumak ve ekolojik (organik tarımı) Türkiye’de yaygınlaştırmak, İTU (İyi Tarım Uygulamaları) nı, hayata geçirmek, Gıda Güvenliği konularında İSO 22000,HCCP ve ISO 9001, Kalite yönetim Sistemi konularında eğitim çalışmalarında bulunmak ve bu konularda belgelendirme çalışmaları yapmak, sertifika vermek ve sürdürülebilirliğini sağlamak , bu konularda ilgili lâboratuarlar, atölyeler ve tesisler kurmak ve kurdurmak. Sertifikalı tohum, fide ve fidan, organik gübre ve biyolojik mücadele ürünlerinin imal, üretim, ithal ve dağıtımını yapmak.
c-AB uyum sürecinde ITU (İyi Tarım Uygulamaları); Tarımsal mekanizasyon, modernizasyon ve Tarım Teknikleri alanında teşvik, eğitim ve uygulama/danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek ve gerekli teşebbüsleri yapmak.
d-Küçük çiftçi, üretici ve tüketicilerin ortak problemleri için rasyonel çözümler üretmek, uygulamak ve uygulatmak. 5253 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde tanımlanan ve 5072 Sayılı Kanunla öngörülen kurum ve kuruluşlardan gerektiğinde yardım almak, iştirak ve işbirliğinde bulunmak, ortak projeler oluşturmak; Ayrıca, Vakıf, Kooperatif, ortaklık, üretim ve pazarlama organizasyonları, sosyal amaçlı ürün temin, tanıtım ve dağıtım kulüpleri, marketler kurulmasını sağlamak. Kurulu olanlara katılmak, gerektiğinde teşebbüs halindeki benzer kuruluşlarda “kurucu” sıfatıyla yer almak.
e-Tarımsal üretim, hasat, toplama, nakil-taşıma, depolama, muhafaza, ambalajlama ve değerlendirme sürecinde gerekli hizmetlerin yerine getirilmesini temin etmek ve/veya teşebbüslerde bulunmak,
f-Kamu kurum ve kuruluşlarınca, Uluslararası Resmi Kurum ve Kuruluşlarla hükümet dışı organizasyonların Tarımsal uygulamalara ve çevre korunmasına ilişkin Kredi Teşvik ve Fon’ların destekleme programları çerçevesinde, üyelerin ve Türk çiftçilerinin menfaatlerini kollayıcı şartları yaratmak, yaymak, Federasyon ve Konfederasyon gibi ulusal ve uluslar arası üst ve eş tarım kuruluşları ve organizasyonlara üye olmak ve katılmak.
g-Sivil toplum kuruluşu olarak tarımsal alanda kurulu Ulusal ve Uluslar arası üst Federasyon gibi organizasyonlara katılmak. Kurulu değilse, kurucu sıfatıyla teşebbüslerde bulunmak.
h-Üyelerle ilgili uğraşlar hakkında ortak görüşleri oluşturabilmek ve iletişim yolları bulmak. Süreli veya süresiz yayınlar yapmak.
i-Üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak için ‘yardımlaşma ve dayanışma amaçlı’ sandık kurmak. Lokal açmak.
j-Üyelerin işletmeleri için muhasebe kayıt program ve metotları geliştirmek, üyeler arasında bilgi alışverişinde bulunmak,
k-Dernek, büro, atölye ve laboratuvarlarda çalışan yönetici, büro personeli ve diğer hizmet görevlilerinin eğitimlerini yapmak ve/veya yaptırmak, bunlardan en verimli şekilde istifade etmenin yollarını araştırmak,
l-Dernek hizmetlerini sürekli geliştirmek, üyeler ile tarım sektörüne faydalı çalışmalar yapmak, Sözleşmeli tarım ürünleri yetiştirmek, üreticileri teşvik ve organize etmek. Bu amaçla teşkil edilecek şirket ve kooperatiflerin kurulmasını desteklemek, teşvik etmek, yardımcı olmak. Bu tür kurum, kuruluş ve organizasyonlara öncülük ve önderlik yapmak.
m-Dernek üyeleri arasında dayanışmayı artırmak ve yeni üyeler kazanmak, hizmetlerini tanıtmak, yaymak amacı ile yemek, gezi, fuar, çay, balo, seminer, panel, konferans gibi toplantılar ve etkinlikler düzenlemek, dernek amaçlarına uygun ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmak,
n-Dernek amacına uygun faaliyetleri yürütebilmek için ihtiyaç duyulan taşıt, araç, gereç, eşya, ekipman ve donanımı sağlamak. Bunların temin ve tedariki konusunda ulusal ve uluslar arası özel ve resmi fon, kurum ve kuruluşlar ile yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak.
o-Türkiye’de organik Tarım ve İTU Tekniği uygulamaları ile üretilmesi planlanan ürünlere AB ve uluslararası standarda uygun sertifika verilmesini sağlamak, bunun için gerekli izni almak ve uygulamak,
p-Organik tarım ve İTU Yönetmeliğine uygun tesis, laboratuvar kurmak ve işletmek,
r-Üreticilere ve Dernek üyesi çiftçilere Organik Tarım (OT) ve İyi Tarım Uygulamaları (İTU) tekniklerini öğretmek amacı ile kurslar düzenlemek, ders vermek, derslikler kurmak. Okul çağındaki çocuklarının eğitimlerinin geliştirilmesi ve yetiştirilmesi amacı ile kurslar düzenlemek, ders vermek ve derslikler kurmak,
s-Tarımsal ürün sigortalarını yapmak/yaptırmak, yaymak ve sigortacılığı geliştirmek için çalışmalarda bulunmak.
t-Tarımsal Konularda araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmaları yapmak, yaptırmak, ihtisas komisyonları kurmak,
u-Dernek merkezi haricinde yurt içinde veya yurt dışında temsilcilikler açmak.
ü-Dernek amaç ve faaliyetleri doğrultusunda plâtformlar oluşturmak veya kurulu plâtformlara katılmak.
Dünyada İzlenen Politikalar
Gelişmiş ülkeler sürdürülebilir tarım konusuna 1900'lü yılların başında başlamış, "Uluslararası Sürdürülebilir Tarım Birliği" ve "Uluslararası Organik Ürün Hareketleri Organizasyonu" hareketleri başlamış Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının araya girmesi üzerine bu başlayan hareketler sekteye uğramıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle hareket tekrar başlamıştır. Günümüzde merkezi ABD'de olan "Sürdürülebilir Tarım Birliği (SAA)" ve Merkezi Almanya'da olan "Uluslararası Organik Ürün Hareketleri İzleme Organizasyonu (IFOAM)" tarımsal üretimde Sürdürülebilir Tarım, temiz üretim ve temiz ürün çalışmalarını sivil toplum örgütleri olarak yapmaktadırlar. Türkiye'de 1996 yılında bu konuda çalışmak üzere Uluslararası Statüde kurulmuş olan "Sürdürülebilir Tarım Çiftçi Yardımlaşma Derneği" misyonunu tamamlamış ve 2004 tarinde misyonunu yenilemek üzere kendini fesh etmiş ve hemen akabinde yeni açılımlara olanak verecek şekilde AB sürecini de göz önünde bulundurarak Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarım Derneği olarak yeni misyonla hayatını sürdürmektedir.. Derneğimiz, sürüdürlebir ve ekolojik tarım konularında çiftçi ve tüketiciyi bilinçlendirmek amacıyla tüzüğünde belirtilen konularında bilgi üretmekte ve yayım çalışmalarıylada başta üyelerine, çiftçi ve tüketicilere hizmet vermekte olup projeler üretmekte,danışmanlık hizmetleri sunmaktayız..
Türkiye'de İzlenen Politikalar
Türkiye, özellikle 1960 yılından itibaren hızla gelişmekte, sanayileşmekte ve kentleşmektedir. Bu süreç önümüzdeki dönemlerde de hızlanarak devam edecektir. 1992 yılı Haziran ayında Brezilya’ nın Rio de Jeneiro kentinde BM. Çevre ve Gelişme Konferansı yapılmıştır. Konferans sonunda deklere edilen bir eylem planı yani "Gündem 21" ortaya çıkmıştır. DPT Gündem 21 'in getirdiği yükümlülüklerden biri olan "Türkiye Gündem 21" Ulusal Çevre Eylem Planı çalışmalarına başlamış ve 1996 yılında çalışma tamamlanarak yayınlanmıştır. Bu çalışmanın akabinde Çevre Bakanlığı tarafından "Türkiye Ulusal Gündem 21 Hazırlanması ve Uygulanması Projesi" hazırlanmıştır.
Bütün bu çalışmalara paralel olarak Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Türkiye'de üretilen ve AB. Ülkelerine pazarlaması planlanan tarım ürünlerinin sertifikalandırılması için "Organik Yöntemle Üretilmiş Ürün Yönetmeliği"ni Aralık 1994 de Resmi Gazete' de yayımlanmış ve Ürün Sertifikalama hizmetleri Türk ve Yabancı Ülke Firmalarınca verilmeye başlanmıştır. Daha sonra Tarım Bakanlığınca Aralık 2004 tarihinde Organik Tarım Kanunu ve yönetmeliği Çıkarılmıştır.
Ülkemiz son yıllarda bahçe ürünleri ihracatında özellikle tarımsal ilaç kalıntıları bakımından önemli sorunlar ile karşılaşmaktadır. Bu durum, Türk bahçe ürünlerinin imajını olumsuz bir şekilde etkilemekte ve ülkemizin gelişmiş Avrupa ülkelerine bahçe ürünleri satabilmesini zorlaştırmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerindeki büyük perakendeci kuruluşlar (süper ve hipermarketler) kendi toplumlarının sağlıklı tarımsal ürünler tüketimini temin etmek için bu ülkelerde yetiştirilen ve dışarıdan ithal edilen tarımsal ürünlerde aranan minimum standartları yeni bir düzenleme yaparak belirlemişlerdir.
EUREPGAP adı verilen bu protokol Avrupa Gıda Perakendecileri (The Euro Retailer Producer Group) tarafından 1999 yılında hazırlanmıştır. Bu protokol, bugün belli başlı süper ve hipermarket zincirleri tarafından kabul edilmekte ve istenmekte olup yakın gelecekte özellikle Avrupa Birliği ülkelerine ithal edilecek tüm bahçe ürünlerinde uyulması gerekli bir ön koşul haline getirilecektir. Bu protokolün hızlı bir şekilde üreticilerimiz ve ihracatçılarımız tarafından benimsenerek gerekli önlemlerin acilen alınması gerekmektedir.
Bu gelişmelere paralel olarak Tarım Bakanlığınca Eylül 2004 tarihinde çevre insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla ‘İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği yayınlanmıştır.
Türk Standartlar Enstitüsü 1998-1999 yılı iş programına "Ekolojik Yöntemlerle Üretilmiş Tarım Ürünleri Standardı Hazırlanması" etkinliğini koymuş ve bunun için Ekolojik Tarım Ürünleri Hazırlık Standartları Daima Komitesini kurmuştur. Komite çalışmalarına devam etmektedir.
Derneğin Temel Faaliyetleri
1-Eğitim,Araştırma,Uygulama ve proje Çalışmaları
2-Yayım Çalışmaları ve Danışmanlık,tanıtım ve bilgilendirme
3-İyi Tarım Uygulamaları,Organik Tarım,projeleri ve eğitimleri
4-Çiftçi ve Tüketici Bilinçlendirme toplantıları ve eğitimleri 5-Gıda Güvenliği ve ,Gıda 22000 standardı Çalışmaları
6-Üretici Birliklerinin kurulması ve Yaygınlaştırılması.Projeleri
7-Fuar,Sempozyum, Panel ve Kongreler
8-Ulusal ve uluslar arası çalışmalar ve toplantılar
***
SUSTAINABLE AND ECOLOGICAL AGRICULTURE ASSOCIATION
Sustainable agriculture is the usage of agricultural production resources like genetic diversity, land, water, the sun and an agricultural techniques that farmers can continue their agricultural business economically.
Due to the developments in the industrial areas in our country, as a result of the fast population growth and urbanisation, the domestic and territorial waste in the form of solid, liquid and gas causes pollution of water and air which are the basic elements of environment. These harmful effects which threaten the nature and the living things in nature, spread to the agricultural areas. Also parallel to the technological developments in plant production, over fertilization and chemicals in the agricultural lands are done. But these chemicals used for increasing the productivity cause soil pollution. The relevant people to this subject all around the world works for the development of environment friendly agricultural systems to prevent environmental pollution and to protect the productivity of the soil. In this an intensive work is performed for the production systems such as sustainable and ecological agriculture which has no negative effects to land and ecosystem as an alternative to the traditional agricultural systems.
To sustain the Agricultural production in our country, we have to support our farmers with new information and technologies.
Agriculture sustainability is like a moving target. Agricultural production is made under the effect of biological, physical are chemical conditions and also the farmers are living on a land under repeatedly changing economic, social and political conditions of the live around. In fact sustainable agriculture systems differ from one field to another and differ from one season to another.
Sustainable and Ecological Agriculture Association
From the realities above, sustainable and ecological agriculture ass.(1995) was established for focusing on the sustainable agriculture systems which are environmental friendly in production plans in future, for new information and findings as a result of scientific research and applications.
Sustainable and ecological agriculture ass., by using renewable energy sources in agricultural areas and sustainable agricultural products with environment friendly techniques, Sustainable and Ecological Agriculture Association is performing training activities for 10 years for producing clean and healthy agricultural products in 60.000 hectares of land and 243 business enterprises.
The Association's main objective:
In order to encourage friendly farming, to raise awareness and to train the producers in the subject of sustainable agriculture and to use methods that no harm to environment during production. To make the training and counseling activities in line with this goal. Because of the restricted opportunities of the association, straining in doing display and extension services.
The objectives of the Association given below.
A-To promote and to spread sustainable agriculture, animal husbandry and manufacturing techniques and contribute to development in Türkiye in parallel to GATT and CAP of EU.
B-To protect the environment and to spread the ecological (organic) farming in Türkiye, to promote ITU (Good Agricultural Applications), to make the education studies in the subject of food security and quality management system (ISO 22000,HCCP and ISO 9001) and to make studies in these subjects, to issue certificate and to provide the sustainability, to establish laboratories, workshops and establishments. To make the production, importation and distribution of certified seed and plant, organic fertilizer and biological products.
C-Under the EU harmonisation process Good Agricultural Practices; agricultural mechanization, modernization and to accomplish incitement, education and the application of/consultancy services in the field of agrarian techniques and making the necessary enterprises.
D- To produce and to apply rational solutions for common problems of small farmers, producers and consumers.To get assistance from (when necessary), to participate and to joint projects with the foundations and institutions which are defined in the 10th article of the law 5253 and stipulated in the law 5072. Besides to ensure the establishment of the Foundation, Cooperative, partnership, production and marketing organizations, aimed at social assistance, promotional and delivery clubs and markets. To participate in the established foundations, if necessary to be a member of their board of director which attempts such foundations.
E-To ensure and/or to attempt agricultural production, harvest, transportation, storage, processing, packaging and to provide the necessary services in evaluation period.
F- Due to the credit, incentive and funds’ programs supported by public organizations and international official institutions for agricultural applications and environmental protection, to provide the conditions for the benefit of members and farmers in Türkiye, to involve or to be the member of the international organizations and foundations such as federations and confederations.
G- As a civilian society foundation,to participate in the organizations such as national and international federations established in agricultural field to be a board of director.
H- To create the common opinions of the members’ engagements and to find communication ways. To make periodical or non periodical publications.
I- To establish a solidarity poll for providing the needs such as food, clothing, the other goods and services, short term loans.
J-To develop registration programs and methods for the members’ workings, to exchange information between the members.
K- To train manager, office personnel and other service servants working in association, office, workshops and laboratories, to examine the most efficient way to benefit from them.
L- To develop the association services continuously, to make useful studies about agricultural products with the members, to produce contractual agricultural products, to encourage and to organise the producers. To support , to encourage and to help the establishment of companies and lead organizations with this purpose.
M- To organize meetings and facilities such as tour, fair, tea, ball, seminar, panel, conference for to increase solidarity between the members and to gain new members, to introduce their services and to spread, to join the national and international facilities to the aim of association.
N- To ensure the tools and equipments which are necessary for making the facilities due to the purpose of association. To be in solidarity with the national and international fund and institutions for supplying these.
O-To provide the certificate acceptable in EU and international standarts for the products that planned to be produced by the techniques of organic agriculture and GAP technique applications in Türkiye.
P-To establish and to work labarotories in accordance with organic agriculture and ITU Regulation facility.
R-To organize courses, to give lectures to producers and members of the association for the aim of teaching the techniques of organic agriculture and good agricultural practices. To organize courses and to give lectures to school age children in the aim of developing their education.
S-To make and to spread agricultural product security and to work for developing the sales.
T-To do research work and development in agricultural issues, to establish specialized commissions.
U-To open representative branches in Türkiye or in other countries in addition to the central organization.
Ü-To establish platforms due the goal and activities of association or to involve in such platforms.
POLICIES MONITORED IN THE WORLD
Developed countries have started sustainable agriculture in the beginning of 1900's. "International Sustainable Agriculture Union" and "International Organic Product Movements Organization" have been started but because of the first and second world wars, these facilities came to a standstill. After the second world war facilities started again. Today "the Sustainable Agriculture Union (SAA)"in USA and "International Organic Product Movements Monitoring Organization (IFOAM)" in Germany workings in Sustainable Agriculture in agricultural production, clean production and clean products.
In Turkey 1996 in the work on the International Status which established "Sustainable Agriculture Farmer Solidarity Association" which was established in Türkiye in 1996 for working in this subject completed his mission and in 2004 “Sustainable and Ecological Agriculture Association” established with new mission caring of EU period.
In order to raise awareness of farmers and consumers about Sustainable and Ecological Agriculture, producing information about the subjects in his field and serving his members, farmers and consumers with the publication works, producing projects and giving consultancy services.
POLICIES MONITORED IN TÜRKİYE
Especially after 1960, Türkiye has started developing, industrialization and urbanization. This will continue rapidly in future also. In June, 1992 UN The environment and development conference was made in Rio de Jeneiro, Brazil. After the conference a declaration “Agenda 21” came out. prime ministry state planning organization started to working on “Türkiye Agenda 21 national environment action plan” which is the liability of “Agenda 21”and finished in 1996 and published.
After this project, “ Preparing and performing Türkiye’s national Agenda 21 project” was prepared by the ministry of environment.
Parallel to these activities, Ministry of Agriculture and Village Affairs published “Production by Organic Method Regulation” in December 1999 in official gazette for to certificate the agricultural products which was produced and planned to marketing to UN countries and started giving product certification services by Turkish and foreign countries’ companies. After this in December 2004, “Organic Agricultural Laws and Regulations” was published by the Ministry of Agriculture.
In Türkiye we are facing with important problems in exportation of plant products such as especially agricultural chemicals. This effects the image of Turkish plant products negatively and makes difficult to sell garden products to developed European countries.
The great retailer organizations ( super and hypermarkets) in EU countries defined the minimum standarts for the products produced in these countries and importing the agricultural products as to provide the consumption of healty agricultural products for their own consumers. The protocol named EUREPGAP prepared by The Euro Retailer Producer Group in 1999.
Today major super and hypermarket chains accepted and requested this protocol. In the new future it will be a necessary document in importing all plant products especially in EU countries.
This protocol must be adopted by our producers and exporters quickly and it is necessary to take precaution.Parallel to these developments , “Good Agricultural Practices Regulation” was published by Ministry of Agriculture in September 2004 for the aim of making an agricultural producing that has no harm to health of environment, human and animals, protecting the natural resources, monitoring and sustainability of agriculture with providing the food safety.
Turkish Standards Institute put " Preparing Agricultural Products Standart Produced by Ecological Methods " facility in his business program in 1998-1999 and establish the committee of ecological agricultural products standards preparing Committee is continuing his working.
The Basic Activities of Association
1-Education, Research, Implementation of Project.
2-Publishing and Consulting, introducing and giving information.
3-Training and project preparation for Good Agricultural Practices.
4-Making awareness meetings and training the farmers and consumers.
5-Workings on food safety and the standard of food 2200.
6-The projects for establishing and promoting producer unions.
7-Fair, Symposium, Panel and Conventions.
8-National and international studies and meetings.
A- Board of Director: Hamdi DAĞ, Yusuf TUNA, Özer TOPSES, Necla BİLGEN, Dr. Muzaffer BUMİN, Başar NADİR, A. Vahap KARATAŞ
B-Board of Controllors: Mehmet ŞİMŞEK, Salih ARIK, Üzeyir BİLEN
C-Project Team: Prof. Dr. Hikmet PEKCAN, Prof. Ayşe BAYSAL, Prof. Selahattin MEHDİ, Öznur ŞAHİN
D-Researt and Development Group: Mustafa Nevruz SINACI, Doç. Dr. Nermin AKYIL, Mehmet ŞİMŞEK, Mustafa KURT
E-Marketing Group: Sürmeli Tarım A.Ş. Bolu-TURKEY
F-Accounting Group: Turgut ÖNDER
G-Exitention and Propaganda: Belgin ÖZER
H-Training Goroup: Ülker PAMUK, M. Aşkın SÜRMELİ, Gül SÜRMELİ, Nizamettin BEKAROĞLU, Emin ÖĞÜT
P.S. Our Association is preparing an ecological – village Project composed of 450 enterprises

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder